Informácie o realizovanom projekte
opkahr
Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti
Prijímateľ: H3, s.r.o., Štefánikova 724/61, Bardejov 085 01
Názov realizovaného projektu: Rast konkurencieschopnosti spoločnosti H3, s.r.o. prostredníctvom nákupu modernej linky na výrobu sviečok a náplní do kahancov
Začatie projektu: 4.9.2015
Ukončenie projektu: 30.11.2015
Miesto realizácie: Textilná 6172, Ružomberok
Schválená výška NFP: 199 999,80 EUR

Stručný opis projektu: Obstaraním zvolenej inovatívnej technológie bude môcť spoločnosť vyrábať trhom požadované produkty (sviečky, náplne do kahancov), pričom bude dosahovaná vysoká kvalita, akosť a kvantita sortimentového portfólia. Nové inovatívne vybavenie technologického parku prinesie spoločnosti konkurenčnú výhodu, ktorá je v súčasnosti hlavným faktorom úspechu.

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Internetová stránka: www.economy.gov.sk / www.opkahr.sk / www.siea.gov.sk
Operačný program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Internetová stránka: http://www.economy.gov.sk/aktualne-vyzvy-6396/128081s